top of page

Adatkezelési tájékoztató
 

Bevezetés
 

A TÜK Partner  Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató, adatkezelő) aláveti magát a következő tájékoztatónak. A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) szerint az alábbi tájékoztatást adjuk.

Jelen adatkezelési tájékoztató az alábbi oldalak adatkezelését szabályozza: www.tukpartner.comwww.totalis.hu.

Az adatkezelési tájékoztató elérhető az Adatvédelmi nyilatkozat oldaláról. A tájékoztató módosításai a fenti címen történő közzététellel lépnek hatályba.
 

Az adatkezelő és elérhetőségei